Policy

Policyer

Leveransvillkor

Här finns Gigacoms leveransvillkor för nedladdning:

Avbeställning

Avbeställning måste göras senast 5 dagar efter ordererkännande har skickats från Gigacom därefter är kostnaden 15% av ordervärdet på de produkter som skall avbeställas.

Detta gäller ej beställningsvaror, dessa kan endast avbeställas om vi i vår tur kan göra det till vår leverantör.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy: Gigacom AB följer gällande lagstiftning och vi kräver att våra leverantörer gör det samma för respektive land. 
Som en del i vårt kvalitetsarbete ingår det att följa upp att mänskliga rättigheter efterlevs. En sund och säker arbetsmiljö skall vara en naturlig del av det dagliga arbetet. 
Utrustningar skall kontrolleras och underhållas så att de fungerar på avsett sätt så att säkerhet uppnås mot ohälsa och olycksfall. Personlig skyddsutrustning skall användas vid arbeten som kräver detta. Arbetsledning hos leverantören skall ha sådan utbildning i arbetsmiljöfrågor att de verkar för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Företags- och arbetsledning skall vara lyhörd för arbetstagarnas erfarenheter så att alla känner delaktighet i arbetsmiljöarbetet. Alla anställda skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Alla anställda skall samverka för att åstadkomma drogfria arbetsplatser.

Addtechs uppförandekod

Gigacom följer de riktlinjer som är uppsatta av Addtech.

Addtechs verksamhet grundar sig på respekt för såväl medarbetare och affärspartners som omvärld och miljö.
Addtechs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och hög kvalitet. Addtech arbetar tillsammans med sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra dem till att följa vår uppförandekod.

Lever vi inte som vi lär?
Om du märker att vi inte följer våra värderingar kan du anmäla det genom visselblåsaren.

Uppförandekod på svenska

Miljöpolicy

Företagets viktigaste miljömål vid försäljning utav tekniska produkter och lösningar är att stödja kretsloppstänkandet och dess inriktning mot ökad resurs- och energihushållning.

  • Vi skall minimera uppkomsten av avfall samt förebygga eventuella risker för utsläpp.

  • Vid val av produkter och transportsätt tas hänsyn till miljöprestanda.

  • Vi skall kontinuerligt påverka vår personal och våra leverantörer till att bedriva ett öppet och engagerat miljöarbete

  • Vårt miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar och att uppfylla gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet

Kvalitetspolicy

Företagets viktigaste kvalitetsmål är att tillfredställa våra kunders krav och förväntningar samt att vara en samarbetspartner med kunder och leverantörer.

  • Vi skall genom lyhördhet och engagemang tillgodose kundernas behov.

  • Vi skall kontinuerligt förmedla vår och våra leverantörers styrka och kompetens.

  • Vi skall skapa nöjda kunder genom felfria leveranser i rätt tid.

  • Vår process skall ständigt förbättras genom mätbara kvalitetskrav och att gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet.